عکس/منزل سردارهمدانی زمان‌خبرشهادت
عکس/منزل سردارهمدانی زمان‌خبرشهادت
تصویری از منزل سردار همدانی هنگامی که خبر شهادت ایشان از تلویزیون پخش شد را مشاهده می کنید.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم تصویری از منزل سردار همدانی هنگامی که خبر شهادت ایشان ازتلویزیون پخش شد را مشاهده می کنید.