خیریه حامیان بچه های آسمان
خیریه حامیان بچه های آسمان
جلوه ی انسانیت،همان لحظهای است که غمی می زدایی و آبرویی می خری، آن لحظه که خدا لبخند می زند.

جلوه ی انسانیت،همان لحظهای است که غمی می زدایی و آبرویی می خری،
آن لحظه که خدا لبخند می زند.
خیریه حامیان بچه های آسمان
به شماره ثبت۱۰۸وبه شماره ملی۱۴۰۱۰۸۹۷۳۲۰
در سال۱۴۰۰با هدف کمک و یاری به نیازمندان، ایتام
و معلولان به ویژه کودکان دارای معلولیت تشکیل شده است.
با حمایت و پشتیبانی از این مجموعه
گامی در توانمندسازی اقشار مستمند جامعه بردارید
و با معرفی این خیریه به دوستانتان، ما را یاری نمایید.
اینجا خدا لبخند میزند...
شماره کارت خیریه حامیان بچه های آسمان
5۰۴۱۷۲۱۱۱۲۳۱۸56۴
کد دستوری خیریه حامیان بچه های آسمان#99*5060*1*6655*
شماره واتساپ جهت ارتباط با مدیریت خیریه بچه های آسمان
09106508796