دکتر سلام/ طنز تلخی درباره فتنه
دکتر سلام/ طنز تلخی درباره فتنه
قسمت چهل و دوم مجموعه ویدئویی دکتر سلام